योजना सूचना पाटी!

खाली कागजपत्रहरू डाउनलोड गर्नुहोस्!
अनुसुची - २
योजना सम्झौता फाराम
अनुसुची - ३
सार्वजनिक परीक्षण फाराम
अनुसुची - ४
खर्च सार्वजनिक सूचना फाराम
अनुसुची - ६
उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा
वित्तीय प्रगती प्रतिवेदन
योजना सञ्चालनको लागि निवेदन दर्ता गर्नुहोस् (उपभोक्ता समितिको लागि मात्र)


आ.व.: 8182

प्रदेश ↡
बागमती प्रदेश
जिल्ला ↡
रामेछाप
स्थानिय तह ↡

सिन्धुली
स्थानिय तह ↡

- गोलन्जोर गाउँपालिका (2024-11-16 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

गण्डकी प्रदेश
जिल्ला ↡
गोरखा
स्थानिय तह ↡
- भिमसेनथापा गाउँपालिका (2024-08-14 00:00:00)
आयोजनाहरू 0 ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

- शहिद लखन गाउँपालिका (2024-10-16 00:00:00)
आयोजनाहरू 0 ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

- गोरखा नगरपालिका (2024-09-07 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

नवलपुर
स्थानिय तह ↡
- गैंडाकोट नगरपालिका (2024-09-03 03:00:00)
आयोजनाहरू 0 ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

- कावासोती नगरपालिका (2024-10-10 12:34:00)
आयोजनाहरू 0 ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

तनहुँ
स्थानिय तह ↡

- भानु नगरपालिका (2024-09-09 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

लुम्बिनी प्रदेश
जिल्ला ↡
पाल्पा
स्थानिय तह ↡
- तिनाउ गाउँपालिका (2025-07-15 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

रोल्पा
स्थानिय तह ↡
- गंगादेव गाउँपालिका (2025-01-15 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

रुपन्देही
स्थानिय तह ↡

कर्णाली प्रदेश
जिल्ला ↡
रुकुम (पश्चिम)
स्थानिय तह ↡
- बाँफिकोट गाउँपालिका (2024-09-13 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}


सुदुर पश्चिम प्रदेश
जिल्ला ↡
कैलाली
स्थानिय तह ↡

.. Close .. χ
निवेदन दिने कार्यालयको नाम:
उपभोक्ता समितिको नाम:
आयोजना सञ्चालन हुने स्थान प्रदेश:
जिल्ला:
स्थानीय तह:
वडा नं.:
टोल: