योजना सूचना पाटी!

खाली कागजपत्रहरू डाउनलोड गर्नुहोस्!
अनुसुची - २
योजना सम्झौता फाराम
अनुसुची - ३
सार्वजनिक परीक्षण फाराम
अनुसुची - ४
खर्च सार्वजनिक सूचना फाराम
अनुसुची - ६
उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा
वित्तीय प्रगती प्रतिवेदन
योजना सञ्चालनको लागि निवेदन दर्ता गर्नुहोस् (उपभोक्ता समितिको लागि मात्र)


आ.व.: 8081

प्रदेश ↡
बागमती प्रदेश
जिल्ला ↡
रामेछाप
स्थानिय तह ↡

सिन्धुली
स्थानिय तह ↡

- गोलन्जोर गाउँपालिका (2024-11-16 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

गण्डकी प्रदेश
जिल्ला ↡
गोरखा
स्थानिय तह ↡
- भिमसेनथापा गाउँपालिका (2024-08-14 00:00:00)
आयोजनाहरू 16 ↡
- (Ward-1) ठूलो पधेरा तालखोला सडक स्तरोन्नती | सूचना पाटी
- (Ward-1) बगाले खोल्सा संरक्षण | सूचना पाटी
- (Ward-1) लोकमार्ग काइलागाउँ सडक स्तरोन्नती | सूचना पाटी
- (Ward-1) दलितवस्ती भोगटे फेद सिढी बाटो | सूचना पाटी
- (Ward-1) ठूलो पधेरा आहालडाडा सडक स्तरोन्नती | सूचना पाटी
- (Ward-1) सुर्यमानघर देखि सिख्रेलीगाउँ सडक स्तरोन्नती | सूचना पाटी
- (Ward-6) सुदिप श्रेष्ठको घर देखि खा.पा. ट्याकीं सिढी वाटो | सूचना पाटी
- (Ward-6) बर्राबोटे सामुदायिक अधुरो भवन निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-7) भसभसे सिढी बाटो तथा चौतारो निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-7) पाटनदेवी मा.वि. ट्रष्ट निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-7) पिपलटार, सिमलटार र क्यामुन्टारको सिढी बाटो निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-7) अधेरीखोला क्यामुन्टार सिँचाई कुलो | सूचना पाटी
- (Ward-8) कोटगाउँ देखि पातल खानेपानी सिडी बाटो | सूचना पाटी
- (Ward-8) ऐरिभन्ज्याङ्ग कोटालेचौर सिढी बाटो | सूचना पाटी
- (Ward-8) जागेश्वर मा वि देखि घाटबेशि सिढी बाटो | सूचना पाटी
- (Ward-8) पहेँलडाँडा अपुरो भवन निर्माण | सूचना पाटी

- शहिद लखन गाउँपालिका (2024-10-16 00:00:00)
आयोजनाहरू 46 ↡
- (Ward-1) खहरे बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन मर्मत | सूचना पाटी
- (Ward-1) लालीगुराँस महिला समुह अधुरो भवन निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-2) ढापटोल डाँडागाउँ सिडिबाटो निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-2) खाल्टेपानी महिला सामुदायिक भवन मर्मत | सूचना पाटी
- (Ward-3) निभारेटोल बाटो स्तरोन्नती | सूचना पाटी
- (Ward-4) राईनास प्रा.वि. घेराबार | सूचना पाटी
- (Ward-4) महारुद्र आ.वि. पिसाव संकलन खेल मैदान व्यवस्थापन तथा घेराबार | सूचना पाटी
- (Ward-7) आरुस्वारा सामुदायिक भवन निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-7) बाह्रबिसे सामुदायिक भवन निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-7) मकैपुर कोटगाउँ सामुदायिक भवन निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-7) मास्किछाप भू.पु. सैनिक ट्रस भवन निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-7) लखन थापा महिला सामुदायिक भवन निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-7) वयाक सामुदायिक भवन निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-7) आहालडाँडा थानीथान वयाक सडक स्तरोन्नती | सूचना पाटी
- (Ward-7) आोर्लेपानी ठूलो पहरा खानेपानी मुहान सडक स्तरोन्नती | सूचना पाटी
- (Ward-7) काहुले कुटमेरे जलकन्या सडक स्तरोन्नती | सूचना पाटी
- (Ward-7) गैरी गाउँ सानो पधेरा मर्मत आयोजना | सूचना पाटी
- (Ward-7) ढंडुगाडे खानेपानी मर्मत आयोजना | सूचना पाटी
- (Ward-7) अधेरीगााउँ शिव मन्दिर पुनः निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-7) काजी बिराज थापा मगरको सालिक एवम् पार्क निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-7) खाब्दी भञ्ज्याङ्ग गणेश मन्दिर निर्माण़ | सूचना पाटी
- (Ward-7) गरान्दिस घर मेनरोड सेखि लखन थापा प्रा.वि. सम्म सिडिबाटो निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-7) थापागाउँ सिडि बाटो निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-7) निम्जुङ्ग जलकन्या देवी मन्दिर पुनं निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-7) पहिरो खोला भल व्यवस्थापन | सूचना पाटी
- (Ward-7) बकेन्स्वारा थानीथान मन्दिर शौचालय निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) बरपिपल सामुदायिक भवन ट्रस निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) कुसुन्डे बगलडाँडा सल्लेरी गोरेटोबाटो | सूचना पाटी
- (Ward-8) कुसुन्डे मोचाबारी सडक स्तरोन्नती | सूचना पाटी
- (Ward-8) कुसुन्डे मन्साउने गोरेटोबाटो निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) महादेवपुर गोरेटोबाटो स्तरउन्नति | सूचना पाटी
- (Ward-8) खोरियापानी तथा सिरिसफेद मूल संरक्षण | सूचना पाटी
- (Ward-8) सिपलखोला ढल व्यवस्थापन तथा बाटो निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) धारापानी सामुदायिक अधुरो भवन तथा शौचालय निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) चापाबोट ज्यादुलखोला अधुरो मोटरबाटो निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) मैलुङ्ग अधुरो गोरेटोबाटो निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) घर्तिगाउँ गोरेटोबाटो स्तरउन्नति | सूचना पाटी
- (Ward-8) मैलुङ्ग पधेरा‍ देवी मन्दिर संरक्षण | सूचना पाटी
- (Ward-8) रम्तेलगाउँ मैलुङ्ग पधेरा गोरेटोबाटो निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) मलामि विश्रम स्थल निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) छापबारी गणेश मन्दिर संरक्षण | सूचना पाटी
- (Ward-8) लाकुरी जलदेवी मन्दिर संरक्षण | सूचना पाटी
- (Ward-8) सडक सुधार योजना | सूचना पाटी
- (Ward-8) कुवापानी गोरेटोबाटो स्तरउन्नति | सूचना पाटी
- (Ward-8) कोटकाली मन्दिर व्यवस्थापन | सूचना पाटी
- (Ward-8) खानेपानी मूल संरक्षण | सूचना पाटी

- गोरखा नगरपालिका (2024-09-07 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

नवलपुर
स्थानिय तह ↡
- गैंडाकोट नगरपालिका (2024-09-03 03:00:00)
आयोजनाहरू 0 ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

- कावासोती नगरपालिका (2024-10-10 12:34:00)
आयोजनाहरू 4 ↡
- (Ward-1) घुमाउरी विभिन्न स्थानमा कल्भर्ट निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-5) सडक बत्ति जडान मर्मत तथा ब्यबस्थापन | सूचना पाटी
- (Ward-9) राजकुमारको कुखुरा खोर देखि मगरकोट कुलो सम्म बाकी नाला निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-16) वडा नं. १६ को विभिन्न स्थानको(नमुना सिर्जनशील टोल र हरबासी ) बाटो स्तरोन्नती कावासी-१६ | सूचना पाटी

तनहुँ
स्थानिय तह ↡

- भानु नगरपालिका (2024-09-09 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

लुम्बिनी प्रदेश
जिल्ला ↡
पाल्पा
स्थानिय तह ↡
- तिनाउ गाउँपालिका (2024-07-15 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

रोल्पा
स्थानिय तह ↡
- गंगादेव गाउँपालिका (2025-01-15 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

रुपन्देही
स्थानिय तह ↡

कर्णाली प्रदेश
जिल्ला ↡
रुकुम (पश्चिम)
स्थानिय तह ↡
- बाँफिकोट गाउँपालिका (2024-09-13 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

- मुसिकोट नगरपालिका (2024-07-15 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

.. Close .. χ
निवेदन दिने कार्यालयको नाम:
उपभोक्ता समितिको नाम:
आयोजना सञ्चालन हुने स्थान प्रदेश:
जिल्ला:
स्थानीय तह:
वडा नं.:
टोल: