योजना सूचना पाटी!

खाली कागजपत्रहरू डाउनलोड गर्नुहोस्!
अनुसुची - २
योजना सम्झौता फाराम
अनुसुची - ३
सार्वजनिक परीक्षण फाराम
अनुसुची - ४
खर्च सार्वजनिक सूचना फाराम
अनुसुची - ६
उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा
वित्तीय प्रगती प्रतिवेदन
योजना सञ्चालनको लागि निवेदन दर्ता गर्नुहोस् (उपभोक्ता समितिको लागि मात्र)


आ.व.: 7980

प्रदेश ↡
बागमती प्रदेश
जिल्ला ↡
काठमाडौं
स्थानिय तह ↡

रामेछाप
स्थानिय तह ↡

सिन्धुली
स्थानिय तह ↡
- घ्याङलेख गाउँपालिका (2023-08-10 21:45:00)
आयोजनाहरू 1 ↡
- (Ward-0) आँपडाँडा, धुन्द्रेडाँडा सडक स्तरोन्ती | सूचना पाटी

- गोलन्जोर गाउँपालिका (2023-10-30 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

गण्डकी प्रदेश
जिल्ला ↡
गोरखा
स्थानिय तह ↡
- भिमसेनथापा गाउँपालिका (2023-08-16 00:00:00)
आयोजनाहरू 2 ↡
- (Ward-1) दशैं बाटो सफा | सूचना पाटी
- (Ward-1) चारघरे खनायो बास सिढी बाटो | सूचना पाटी

- शहिद लखन गाउँपालिका (2023-10-16 00:00:00)
आयोजनाहरू 35 ↡
- (Ward-1) स्याउली मनकामना मोटरबाटो स्तरोन्नती | सूचना पाटी
- (Ward-1) अँवुवा मनकामना मोटरबाटो स्तरोन्नती | सूचना पाटी
- (Ward-4) राइनास सडक कंक्रिट ढलान योजना | सूचना पाटी
- (Ward-4) माझगाउँ चन्दने सडक स्तरोन्नती | सूचना पाटी
- (Ward-4) चेपाङ्ग संग्राहलय निर्माण (वडा नं. ४) | सूचना पाटी
- (Ward-4) गण्डकी प्रा.वि. भवन मर्मत एवं घेराबार | सूचना पाटी
- (Ward-4) खेलमैदान निर्माण (वडा नं. ४) | सूचना पाटी
- (Ward-4) ठेउवाटार खानेपानी योजना | सूचना पाटी
- (Ward-4) ठेउवाटार खेलमैदान | सूचना पाटी
- (Ward-4) राइनास सडक कंक्रिट ढलान योजना कार्य | सूचना पाटी
- (Ward-4) ताक्लुङ्ग साना किसान सहकारी भवन निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-4) राटमाटे सडक कंक्रिट ढलान | सूचना पाटी
- (Ward-4) जुम्लि चौतारा राइनास सडक | सूचना पाटी
- (Ward-4) बायोमास ब्रिकेट उत्पादन हल निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) महादेवपुर अधुरो गोरेटोबाटो | सूचना पाटी
- (Ward-8) कच्ची सडक मर्मत तथा सरसफाइ (वडा नं. ८) | सूचना पाटी
- (Ward-8) धारापानी अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) बुंकोट आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र कम्पाउण्ड वाल निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) रामेश्वरी भट्टकुना पराकुना रम्तेलगाउँ हुँदै तिनचौतारी सडक स्तरोन्नती | सूचना पाटी
- (Ward-8) सिउडेपानी कुवा, कोल्डाँडा लाकुरी सडक स्तरोन्नती | सूचना पाटी
- (Ward-8) भलायोबास बहिखोला अधुरो सडक | सूचना पाटी
- (Ward-8) ठूलो पधेरा मूल संरक्षण तथा शौचालय निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) फलाटे बडहरे खानेपानी ट्याङ्की निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) कोल्डाँडा डुम्री रुख चोक आशे गाउँ खोरियापानी केउरेनी अधुरो बाटो निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) रानागाउँ धारापानी अधुरो गोरेटोबाटो निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) हटिया देवी मन्दिर निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) खोरियापानी मृत्युकर्म स्थल तथा शौचालय निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) देउराली केउरेनी अधुरो गोरेटोबाटो निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) कुुवापानी गोरेटोबाटो | सूचना पाटी
- (Ward-8) सरस्वती मन्दिर मगर गाउँ डुम्रे गोरेटोवाटो निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) घर्तीगाउँ एक्लेबर गोरेटोबाटो निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) रामेश्वरी भट्टकुना पराकुना रम्तेलगाउँ हुँदै तिनचौतारी सडक स्तरोन्नती कार्य | सूचना पाटी
- (Ward-8) रामेश्वरी ढकालगाउँ कामी पधेरा गोरेटोबाटो निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) गैरा गाउँ परियार टोल हुँदै वरपिपल अधुरो गोरेटोबाटो निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-8) बुकोट प्रगतिशिल महिला भवन मर्मत खाब्दी भञ्याड | सूचना पाटी

नवलपुर
स्थानिय तह ↡
- गैंडाकोट नगरपालिका (2023-09-04 00:00:00)
आयोजनाहरू 25 ↡
- (Ward-1) स्याम्पल प्रोजेक्ट | सूचना पाटी
- (Ward-14) झोलुङे मार्गमा स्लाप निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-14) भागर मार्ग स्तरउन्नती वडा नं १४ | सूचना पाटी
- (Ward-14) जेनिथ चोक देखि पस्चिम अमर पथ जोडने बाटो | सूचना पाटी
- (Ward-14) भमरा चोक हरियाली चोक सम्म बाटो मर्मत | सूचना पाटी
- (Ward-14) टाउनखोला देखि रातामाटासम्म वडा नं १४ | सूचना पाटी
- (Ward-14) शितल शाखा मार्ग निमार्ण | सूचना पाटी
- (Ward-14) दिपज्योती अधारभूत विधालयको लागि | सूचना पाटी
- (Ward-14) Hi Line Construction and trasformer installation at gaindakot 14 | सूचना पाटी
- (Ward-14) चुरी भागरको बाटो फराकिलो | सूचना पाटी
- (Ward-14) प्रगती मार्ग ग्राबेल, बाल पोटेशन एक तर्फी | सूचना पाटी
- (Ward-15) नर्सरी तथा वृक्षारोपण कार्य मनकामना मार्ग | सूचना पाटी
- (Ward-15) जनमुखी आदर्श कलेज भवन निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-15) सवा मिलको बाटो साइड वाल निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-16) वोरिङ्ग सिचाई आयोजना सञ्चालन ३ वटा | सूचना पाटी
- (Ward-16) शान्तिमार्ग टिकाराम मार्ग वाटो कालोपत्रे. | सूचना पाटी
- (Ward-16) नयाँ वस्ती कुलो मर्मत | सूचना पाटी
- (Ward-17) त्रिपुरेश्वर मन्दिरमा कम्पाउण्ड निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-17) श्री अमरज्योति मा. वि. गैडाकोट १७. | सूचना पाटी
- (Ward-17) वडा भित्र आवश्यक ठाँउमा ग्राभेल. | सूचना पाटी
- (Ward-17) अमरापुरी चकपथ तिर्थमार्ग निमार्ण | सूचना पाटी
- (Ward-18) सभा हल निर्माण वडा न १८. | सूचना पाटी
- (Ward-18) मिलिजुलि युवा कल्व हुर्जिल भवन निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-18) रतनपुर दमार मोटरबाटो मर्मत | सूचना पाटी
- (Ward-18) तात्रीस्रोहा रैनिदी बाटो निर्माण | सूचना पाटी

- कावासोती नगरपालिका (2023-10-10 12:34:00)
आयोजनाहरू 1 ↡
- (Ward-5) कालिका चोकदेखि अकला चोकसम्म नाला सहितको बाटो स्तरोन्नती,दशघरे चोक देखि वडा कार्यालय जाने बाटोमा नाला निर्माण र सिँचाईका लागि कुलो मर्मत वडा नं. ५ | सूचना पाटी

- मध्यबिन्दु नगरपालिका (2023-08-16 00:00:00)
आयोजनाहरू 3 ↡
- (Ward-3) रतनपुर धनकुमारीको घरदेखी कृपालसींहको घरसम्म दुबै तर्फ नाला निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-7) 7 नं वडा कार्यालय तथा बहुउद्येश्यीय भवन निर्माण (बहुवर्षिय) | सूचना पाटी
- (Ward-10) शिव मन्दिर टोल नाला सहित वाटो निर्माण | सूचना पाटी

- देवचुली नगरपालिका (2023-10-04 13:00:00)
आयोजनाहरू 0 ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}


तनहुँ
स्थानिय तह ↡


लुम्बिनी प्रदेश
जिल्ला ↡
रुपन्देही
स्थानिय तह ↡

कर्णाली प्रदेश
जिल्ला ↡
रुकुम (पश्चिम)
स्थानिय तह ↡
- बाँफिकोट गाउँपालिका (2023-09-13 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

.. Close .. χ
निवेदन दिने कार्यालयको नाम:
उपभोक्ता समितिको नाम:
आयोजना सञ्चालन हुने स्थान प्रदेश:
जिल्ला:
स्थानीय तह:
वडा नं.:
टोल: