योजना सूचना पाटी!

खाली कागजपत्रहरू डाउनलोड गर्नुहोस्!
अनुसुची - २
योजना सम्झौता फाराम
अनुसुची - ३
सार्वजनिक परीक्षण फाराम
अनुसुची - ४
खर्च सार्वजनिक सूचना फाराम
अनुसुची - ६
उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा
वित्तीय प्रगती प्रतिवेदन
योजना सञ्चालनको लागि निवेदन दर्ता गर्नुहोस् (उपभोक्ता समितिको लागि मात्र)


आ.व.: 7980

प्रदेश ↡
बागमती प्रदेश
जिल्ला ↡
RAMECHHAP
स्थानिय तह ↡

RUKUM (WEST)
स्थानिय तह ↡
- बाँफिकोट गाउँपालिका (2023-09-13 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

SINDHULI
स्थानिय तह ↡
- घ्याङलेख गाउँपालिका (2023-08-10 21:45:00)
आयोजनाहरू 1 ↡
- (Ward-0) आँपडाँडा, धुन्द्रेडाँडा सडक स्तरोन्ती | सूचना पाटी

- गोलन्जोर गाउँपालिका (2023-10-30 00:00:00)
Error: !
आयोजनाहरू ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

गण्डकी प्रदेश
जिल्ला ↡
GORAKHA
स्थानिय तह ↡
- भिमसेनथापा गाउँपालिका (2023-08-16 00:00:00)
आयोजनाहरू 1 ↡
- (Ward-1) चारघरे खनायो बास सिढी बाटो | सूचना पाटी

- शहिद लखन गाउँपालिका (2022-12-22 00:00:00)
आयोजनाहरू 0 ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

NAWALPUR
स्थानिय तह ↡
- गैंडाकोट नगरपालिका (2023-09-04 00:00:00)
आयोजनाहरू 12 ↡
- (Ward-1) स्याम्पल प्रोजेक्ट | सूचना पाटी
- (Ward-14) झोलुङे मार्गमा स्लाप निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-14) भागर मार्ग स्तरउन्नती वडा नं १४ | सूचना पाटी
- (Ward-14) जेनिथ चोक देखि पस्चिम अमर पथ जोडने बाटो | सूचना पाटी
- (Ward-14) भमरा चोक हरियाली चोक सम्म बाटो मर्मत | सूचना पाटी
- (Ward-15) नर्सरी तथा वृक्षारोपण कार्य मनकामना मार्ग | सूचना पाटी
- (Ward-16) शान्तिमार्ग टिकाराम मार्ग वाटो कालोपत्रे. | सूचना पाटी
- (Ward-17) त्रिपुरेश्वर मन्दिरमा कम्पाउण्ड निर्माण | सूचना पाटी
- (Ward-17) वडा भित्र आवश्यक ठाँउमा ग्राभेल. | सूचना पाटी
- (Ward-17) अमरापुरी चकपथ तिर्थमार्ग निमार्ण | सूचना पाटी
- (Ward-18) सभा हल निर्माण वडा न १८. | सूचना पाटी
- (Ward-18) मिलिजुलि युवा कल्व हुर्जिल भवन निर्माण | सूचना पाटी

- कावासोती नगरपालिका (2023-10-10 12:34:00)
आयोजनाहरू 0 ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

- मध्यबिन्दु नगरपालिका (2023-08-16 00:00:00)
आयोजनाहरू 0 ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}

- देवचुली नगरपालिका (2023-10-04 13:00:00)
आयोजनाहरू 0 ↡
{प्रकाशित कुनै पनि सूचना उपलब्ध छैनन्।}


TANAHUN
स्थानिय तह ↡

कर्णाली प्रदेश
जिल्ला ↡
KAILALI
स्थानिय तह ↡

.. Close .. χ
निवेदन दिने कार्यालयको नाम:
उपभोक्ता समितिको नाम:
आयोजना सञ्चालन हुने स्थान प्रदेश:
जिल्ला:
स्थानीय तह:
वडा नं.:
टोल: